Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Boot Store - Najlepsze buty dla dzieci

  1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Boot Store;

   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem bootstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Boot Store a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  1. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: bootstore.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: bootstore.pl , prowadzony jest przez Jarosław Dejneka Boot Store, Oleńki 3D 03-289 Warszawa, NIP 563-182-11-05 (dalej Boot Store). Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

    2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

    1. dostęp do Internetu,

    2. dostęp do poczty elektronicznej,

    3. przeglądarka internetowa,

    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Boot Store zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bootstore.pl/regulamin oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

  2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   2. Klient zobowiązany jest do:

    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bootstore.pl, dokonać wyboru kategorii, modelu i rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. przedmiotu zamówienia,

    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    3. wybranej metody płatności,

    4. wybranego sposobu dostawy,

    5. czasu dostawy,

    6. udzielonych rabatów

   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Boot Store Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Boot Store – Złożyłeś zamówienie nr ”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

    1. Paczkomatów InPost

    2. Kuriera DPD - dostawa na adres

   3. Koszty dostawy wynoszą:

    1. Przedpłata:

     1. Paczkomat InPost- 0.00zł (12.00zł dla zamówień poniżej 100 PLN) - najtańszy zwykły sposób dostarczenia

     2. Kurier DPD       - 0.00zł (14.00zł dla zamówień poniżej 100 PLN)

    2. Pobranie - płatność przy odbiorze

     1. Paczkomat InPost- 0.00zł (15.00zł dla zamówień poniżej 100 PLN) 

     2. Kurier DPD       - 0.00zł (16.00zł dla zamówień poniżej 100 PLN)

   4. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

   5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin dostawy Produktu do Klienta jest podawany w trakcie składania Zamówienia.

    1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

    2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

  1. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

    1. przelewem na numer konta bankowego 51 1140 2004 0000 3102 1329 1338,

    2. za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych, w tym system Przelewy24 oraz Płatności IAI,

    3. kartą płatniczą (VISA, MASTERCARD) – poprzez Przelewy24,

    4. Za pobraniem

  2. Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz .U. 2014r. poz 827 ze zm.) Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania produktów objętych umową.
   2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktów objętych umową, czyli od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   4. Wraz ze wracanym towarem należy dołączyć oryginał paragonu lub otrzymanej faktury.
   5. Przesyłane towary należy zapakować w należyty sposób, aby nie doszło do uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.
   6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą zwykła lub elektroniczną na adres mail: sklep@bootstore.pl
    Adres do zwrotu przesyłki: Boot Store, ul. Oleńki 3D, 03-289 Warszawa.
   7. Jeżeli skorzystają Państwo z wypełnienia oświadczenia drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej bootstore.pl, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
   8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych wysyłanych na koszt sklepu oraz wysyłanych za pobraniem.

 

  1. Skutki odstąpienia od umowy

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub na wskazane konto bankowe; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Boot Store, ul. Oleńki 3D, 03-289 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

  1. Reklamacje dotyczące Towarów

   1. Boot Store jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@bootstore.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

   3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub w siedzibie producenta.

 

  1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo na adres: reklamacje@bootstore.pl, pisemnie na adres: Boot Store, ul. Oleńki 3D, 03-289 Warszawa, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

  1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel